Projekty unijne

Firma Malbox z sukcesami realizuje projekty unijne.

2012 – przyznana dotacja na zrealizowanie projektu pt.

"Rozwój przedsiębiorstwa Malbox poprzez zakup innowacyjnej prasy korbowej i rozbudowę zakładu”

 w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej II: Gospodarka Regionalnej Szansy
Działaniu 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemacie A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP


2012 – przyznana dotacja na zrealizowanie projektu pt.

”Wdrożenie technologii głębokiego tłoczenia wyrobów o złożonym kształcie”

w ramach:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4.Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Newsletter